Penfriends

typwriter1

การอ่านงานของสหายอย่างพินิจพิเคราะห์ ซ้ำยังอ่านรอบแล้วรอบเล่าแทบไม่ต่างจากเป็นผู้เขียนเสียเองเพื่อหยิบจับประเด็นมองหาจุดพร่องนำมาเรียบเรียงเป็นบทสรุปเสนอความคิดเห็นต่อชิ้นงานนั้น ๆ ใช้เวลาใช่น้อยเลย

ข้าพเจ้ารับมุทิตาจิตเยี่ยงนี้พร้อมความรู้สึกตันใจ

สหายสละเวลา ทำให้ข้าพเจ้ารู้ในสิ่งไม่เคยรู้ เห็นบางมุมที่มองข้ามไป การแลกเปลี่ยนวิพากษ์อย่างตรงไปตรงมาเข้าลึกในรายละเอียดจึงทรงคุณนักต่อผู้ย่ำไปบนหนแห่งอักขระรจนานี้

สิ่งหนึ่งข้าพเจ้าพอกระทำตอบแทนไมตรีจากมวลมิ่งมิตร นั่นคืออ่านงานของสหายและเสนอมุมเห็นตนตามแต่กำลังอักขระ ณ เวลานั้น ๆ พึงมี เพียงเมื่อกระทำไปแล้วบังเกิดความละอาย หาไม่มีเลยที่จะสุขใจ เนื่องเพราะรู้อยู่ว่าตนได้กระทำการอันหยาบ สำแดงจำอวดหางอึ่งออกไปให้เป็นที่น่าหัวร่อ

แต่การแลกเปลี่ยนมุมเห็น เสริมจุดดี ชี้จุดด้อยอันเนื่องด้วยงานเขียนนั่นเล่าก็ยังประโยชน์โภชน์ผลควรแก่การบำเพ็ญคู่ไปกับแต่ละชิ้นงานอันสหายที่เคารพรักประจงรังสรรค์

ผู้น้อยจึงใช้หน้า PENFRIENDS เป็นห้องสำหรับการนี้ แลใส่ระหัสไว้ซึ่งก็หาได้เป็นความลับอันใด เพียงเจตนาบ่งชี้ว่าเฉพาะผู้สนใจในเชิงนักเลงอักษรเที่ยงแท้เท่านั้นจึงจะยอมเสียเวลาตามหากุญแจเพื่อเปิดห้องเข้าไปผ่านตา

คารวะ

ประตูห้อง Penfriends

%d bloggers like this: