Category Archives: Whisper of the Wind

เรไรร่อนร้อง : ปลูกใจ

growlove2

เจ้าเอย..ปลูกใจ
จะปลูกไว้ในกระถาง
ต้นใจยังอ่อนบอบบาง
อย่าให้ต้องคว้างเฝ้าคอย
วานหมั่นรดน้ำพรวนดิน
ช่วยรินน้ำคำค่อยค่อย
เช้า-ค่ำพรำสายลมลอย
อย่าร้างให้คอยอยู่เลย
เจ้าเอย..ปลูกรัก
จะปักไว้ในโถใจ
ถนอมกล่อมนวลเอาไว้
เพียงใกล้มิให้เปื้อนหมอง
มารอื่นมากมี
ผีเสื้อแมลงเต่าทอง
คอยเฝ้าจ้องปอง
อย่าเผลอใจมอง..เจ้าเอยฯ
OOO

โฆษณา