Category Archives: ฉันท์

เพลงใจ

๏ เช้าชื่นผกาผิวะจะโชย
ก็ระโรยระรินรวน
กรุ่นกลิ่นพิกุลขจรชวน
หฤทัยคนึงนาง

หอมรื่นอะไรสิทนทาน
บ่มินานก็พาลจาง
หอมชื่นวจีศุภสะอาง
จะระรวยมิสร่างเลย

ย่ำเช้าจะเฝ้ามิจรจาก
ดุจฝากนะดั่งเคย
ยามสายจะคอยสิชมเชย
ฤดิชุ่มชอุ่มทรวง

คล้อยบ่ายคนึงพะวงนาง
นะบ่ร้างฤทัยลวง
ย่ำค่ำจะย้ำวจนะปวง
ปกป้องผะงางาม

น้ำตาระรินสิจะชะให้
ชลไหลลุแก้มลาม
เอาอ้อมหทัยประจงตาม
ทะนุน้อมถนอมนวล

คล้อยดึกจะคอยกมลกล่อม
รติล้อมประเลงครวญ
เพลงใจจะพร่ำบ่เรบ่รวน
วะจะรักมิรู้เลือน ฯ