Category Archives: ปุจฉา-วิสัชนา

ปุจฉา-วิสัชนา : ประวัติข้าพเจ้า

ตอบปุจฉาท่านอิ่ม

โอ..ท่านอิ่มขอรับ

หากผู้น้อยมีประวัติเห็นทีป่านฉะนี้คงถูกสันติบาลซิวไปแล้วเป็นแท้ จึงเป็นผู้ไม่มีประวัตินี่แลเหมาะสมแล้วล่ะทั่ลล์

Read the rest of this entry